Lopšelyje-darželyje „Du gaideliai" teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos rusų kalba. Taikomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

  Ikimokyklinio ugdymo programa

  Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.

Įstaigoje vykdomos neformaliojo švietimo programos:

Ikimokyklinis ugdymas

Lopšelio-darželio „Du gaideliai“ ugdymo programa.

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai" neformaliojo vaikų švietimo meninio ugdymo pramoga. „Žaidžiam, šokam, pramogaujam".

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai" neformaliojo vaikų švietimo bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba ugdymo programa "Žaidžiam, šokam, pramogaujam".

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai" neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programa „Sveika ir saugi gyvensena“.

Klaipėdos lopšelio-darželio "Du gaideliai nefprmaliojo vaikų švietimo dailės gebėjimų ugdymo programa.

Priešmokyklinis ugdymas

Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa

 

 

Įstaigos ugdymo kryptis: ugdymo turinio perteikimas per meninę veiklą. Svarbiausiu siekiu ir uždaviniu lieka lopšelio-darželio „Du gaideliai“ pasirinktos misijos ir vizijos įgyvendinimas. Ugdytojai stengiasi, kad vaikas įstaigoje jaustųsi sveikas ir saugus. Ugdymas orientuotas į vaiką, jo poreikius ir gebėjimus. Veiklos orientuotos viena į kitą. Organizuojant veiklą, skiriamas dėmesys vaiko socialumui, jo integracijai į visuomenę. Veiklos metu taikomi individualūs bei grupiniai darbo metodai su ugdytiniais. Grupėse kuriama šilta, jauki, pritaikyta vaikų reikmėms ir interesams aplinka, vaikų grupės aprūpintos įvairiomis patraukliomis priemonėmis, skatinančiomis mažųjų aktyvumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Įstaigos pedagogai organizuoja ekskursijas, išvykas, susitikimus. Didelis dėmesys buvo skiriamas etniniam, sportiniam ugdymui. Sėkmingai įgyvendintos vaikų kūrybos ir saviraiškos. Įstaigoje organizuotos metodinės savaitės, atviros veiklos, suorganizuota daug tradicinių ir netradicinių renginių. Siekiant padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams, gebėjimams, įrengti vaikų saviraiškos kampeliai.

Įstaigoje parengta ir sėkmingai įgyvendinama vaikų sveikatos stiprinimo ilgalaikė programa „Vaikų sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimas“ ir žalingų įpročių prevencijos. Lopšelyje-darželyje įrengta sporto salė, aprūpinta ugdymo priemonėmis, dirba kūno kultūros pedagogas, įrengtas relaksacijos (grūdinimosi) kambarys. Vaikai aktyviai dalyvauja įstaigos ir miesto organizuojamuose sporto renginiuose , šventėse.

Ypatingas dėmesys skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui su ugdytinių tėvais. Tėvams sudaromos sąlygos stebėti įvairius užsiėmimus ir aktyviai juose dalyvauti. Ypač aktyviai tėvai dalyvauja sporto renginiuose, tradicinėse įstaigos šventėse. Visada palaikoma ir skatinama tėvų iniciatyva. Įstaigoje veikia tėvų „paštas“.

Lopšelyje-darželyje organizuojami tradiciniai renginiai:

- Rugsėjo 1-osios, Kalėdų, Mokslo metų užbaigimo, įstaigos gimtadienio, sveikatingumo šventes;

- mokytojo , moters, mamos dienų paminėjimai;

- sveikinimai jubiliejaus proga;

- edukacinės išvykos.

Vaikų folkloro grupė „Kapelki“ dalyvavo Respublikiniame festivalyje „Ruskij venok“ ir tradiciniame festivalyje „Ruskij suvenyr“. Už dalyvavimą festivaliuose gavo diplomus. Folkloro grupė "Kapelki" dalyvavo visuose rusų bendruomenės „Otečestvo“ renginiuose. Pedagogų folklorinė grupė „Selena“ kiekvienais metais dalyvauja tradiciniame festivalyje „Dainuojantys mokytojai“. Gauti padėkos raštai.

Įstaigos ugdytiniai dalyvavo pešinių konkursuose: "Pieškime Lietuvą", Gražiausios vaikystės spalvos", "Elektronikos pasaulyje", sveikatos ir sporto šventėse, miesto renginiuose: Jūros pasakėlės", Jūrininku būsiu", "Pūsk, vėjeli, nešk laivelį" ir kt.