KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL grupės VEIKLOS SUSTABDYMO lopšelyje-darželyje „Du gaideliai“

2021 m. vasario 23 d. Nr. AD1-238

Klaipėda

    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3.2 papunkčiu, Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-143 „Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“, 14.2.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios direktoriaus pareigas, Tatjanos Paulauskienės 2021 m. vasario 22 d. raštą Nr. (2.4.E.)-ESI-3 „Dėl grupės veiklos sustabdymo“:

  1. Stabdau Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ ikimokyklinės grupės „Bitutės“ veiklą dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis nuo 2021 m. vasario 22 d. iki 2021 m. kovo 4 d. (imtinai); šios grupės ugdytinių tėvams minėtu laikotarpiu nereikia mokėti atlyginimo už maitinimo paslaugą.
  2. Pavedu Tatjanai Paulauskienei, Klaipėdos lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einančiai direktoriaus pareigas, su šiuo įsakymu supažindinti šios grupės darbuotojus, vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su grupės veiklos sustabdymu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis