KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2021 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD1-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Nr. Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 499 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktu:

  1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios nuo 2021 m. liepos 1 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. AD1-6 „Dėl Klaipėdos miesto švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos apribojimo karantino laikotarpiu“.
  2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės administracijos direktorius                                                             Gintaras Neniškis

 

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD1-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-07-01 Nr. AD1-836

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Sertifikatas išduotas

GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-07-01 09:33:53 (GMT+03:00)

Parašo formatas

XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246

LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26

13:29:47

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas

Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)

parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.

Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-07-01

10:26:04)

Paieškos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2021-07-01 10:26:04 Dokumentų valdymo sistema Avilys